Etický kodex

Etika podnikání členů SCHOD ČR.

Podnikatelské aktivity členských společností jejichž cílem je cílevědomá, odpovědná a efektivní účast v oblasti obchodu produkty chemického průmyslu na trhu České republiky i globálním světovém trhu, jsou založeny na co nejvyšších etických standardech a respektování korektní soutěže.

I. Ve své podnikatelské činnosti se členské společnosti zavazují dodržovat tato základní pravidla

 • 1. Bezpodmínečně dodržovat právní řád České republiky a nevykonávat žádné činnosti, jež by byly proti jeho liteře a duchu.
 • 2. Za základní princip svého chování považovat důsledné plnění uzavřených smluv,ujednání a závazků se svými obchodními partnery.
 • 3. Při komerčních činnostech nepoužívat žádné neetické praktiky, ohrožující obchodní partnery nebo záměrně poškozující konkurenty na trhu, jako je na příklad zavádějící reklama, agresivní prodej, korupce, nelegální získávání informací o konkurenci, dohody o cenách a alokaci produktů, a pod.
 • 4. Vyvíjet a nabízet výrobky a služby ve vhodné jakosti, bezpečnosti, šetrné k životnímu prostředí a zdraví.
 • 5. Provádět politiku plynulého zlepšování všech opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí s cílem docilovat příznivějších parametrů než stanoví platné právní normy a poskytovat potřebnou pomoc subjektům, které mohou být činnostmi organizace v těchto směrech ovlivněny a to zejména zapojením do programu Responsible Care.
 • 6. Ručit za kvalitu svých výrobků a služeb v rozsahu platných norem, popisů a prohlášení, jež se k nim vztahují a poskytovat svým obchodním partnerům veškeré další informace pro optimální a bezpečné užití prodávaných výrobků a služeb.
 • 7. Nepokoušet se přímo nebo nepřímo získávat zapracované zaměstnance jiných společností s cílem získání hospodářských výhod a informací proti společnosti tyto pracovníky dosud zaměstnávající a pracovně neangažovat osobu, která porušila etické zásady u dřívějšího zaměstnavatele.
 • 8. Vést své zaměstnance k čestnému jednání, slušnosti a osobní zodpovědnosti za plné dodržování těchto zásad etického chování, seznámit je s nimi a vyžadovat jejich znalost včetně porozumění zákonům, předpisům, pravidlům a zásadám, které jsou pro jejich práci aplikovatelné.
 • 9. Zaručit svým zaměstnancům odpovídající pracovní podmínky a prostředí, umožňující dodržovat uvedené etické zásady, bezpečnost a zdraví při práci a zajistit stejné možnosti všem jednotlivcům bez ohledu na věk, rasu, náboženství,pohlaví, sexuální preference, barvu pleti atd.
 • 10. Vykonávat svou činnost na veřejnosti a před veřejným míněním a poskytovat všechny informace a údaje s výjimkou těch, které jsou předmětem hospodářského tajemství nebo by poškodily hospodářské zájmy smluvního partnera.
 • 11. Porušení těchto etických pravidel členem SCHOD ČR se projednává podle procedurálního postupu, který je jejich nedílnou součástí.

II. Proceduální postup při projednávání porušení etických pravidel členských společností.

 • 1. Porušení etických pravidel členskou společností hlásí poškozená společnost nebo osoba písemně sekretariátu SCHOD ČR s uvedením popisu případu, dokladů, svědka nebo svědků, kteří mohou uvedenou skutečnost dosvědčit.
 • 2. Představenstvo SCHOD ČR jmenuje alespoň tříčlennou smírčí komisi, která se pokusí dohodnout se zúčastněnými stranami smírné vyřešení. Nepodaří-li se případ vyřešit smírem, vypracuje smírčí komise písemné doporučení pro představenstvo s návrhem sankce proti provinivší se členské společnosti.
 • 3. Členem smírčí komise nemůže být zástupce nařčené ani poškozené společnosti. O jednání smírčí komise je vyhotoven vždy zápis, podepsaný všemi účastníky jednání.
 • 4. Jako sankce je možno uložit :
  • 4.1 ústní napomenutí představenstvem
  • 4.2.písemná důtka představenstvem
   V obou případech členská organizace , již je sankce uložena, je povinna informovat písemně představenstvo , jaká opatření přijala k nápravě chyby a zabránění jejímu opakování.
  • 4.3 Ve zvlášť závažných a zejména opakovaných případech může být členské organizaci, která porušila etický kodex zrušeno členství. Toto zrušení řádným odůvodněním schvaluje valná hromada.
 • 5. Proti uložení sankcí dle bodu 4.1 nebo 4.2. je možné se odvolat do 1 měsíce k valné hromadě resp. představenstvu