Stanovy

Stanovy Svazu chemických obchodníků a distributorů České republiky, z.s.

§ 1: Název a sídlo

 1. Název spolku zní: Svaz chemických obchodníků a distributorů České republiky, z.s. (dále jen „Svaz“).
 2. Svaz užívá také zkratku „SCHOD ČR“. Anglický ekvivalent názvu zní: Chemical Traders and Distributors Association of Czech Republic“
 3. Logo Svazu chemických obchodníků a distributorů České republiky je přílohou těchto stanov
 4. Sídlo Svazu: Praha

§ 2: Poslání

Posláním Svazu je ovlivňovat obchodní a distributorskou politiku s cílem vytvářet vhodné podmínky pro chemický obchod v návaznosti na udržitelný rozvoj chemického průmyslu v České republice a hájit společné zájmy členů. Svaz je svazem podnikatelů, nikoliv však podnikatelem.

§ 3: Účel

Účelem spolku ve smyslu zákona je:

 1. Prosazuje a chrání zájmy chemického obchodu a distribuce v jednáních s orgány státní a veřejné správy.
 2. Přímo i prostřednictvím Svazu chemického průmyslu ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR podporuje a prosazuje zájmy chemického obchodu v dialogu s oběma komorami Parlamentu ČR, vládními a státními orgány ČR a dalšími subjekty.
 3. Hájí a prosazuje společné zájmy chemického obchodu v rámci chemického a celého průmyslu.
 4. V souladu s podepsaným Memorandem o vzájemné spolupráci v postupu proti nelegální výrobě drog a prekurzorů vykonává veřejně prospěšnou činnost předáváním relevantních informací z PC ČR a partnerských organizací členské základně.
 5. Zajišťuje prezentaci chemického obchodu a distribuce pro veřejnost, podporuje porozumění a vytváření pozitivního názoru veřejnosti o něm objektivním informováním.
 6. Působí jako odborný poradce zpracováním vlastních návrhů, podání a intervencí v rámci přípravy hospodářských rozhodnutí a legislativních předpisů dotýkajících se zájmů chemického obchodu a distribuce na národní a mezinárodní úrovni.
 7. Zastupuje zájmy svých členů v mezinárodních podnikatelských sdruženích, spolupracuje s partnerskými a mezinárodními sdruženími chemického obchodu Fédération Européenne du Commerce Chimique – FECC a International Council of Chemical Trade Associations – ICCTA jejichž je členem a Radou chemického průmyslu Evropy – CEFIC.
 8. Význam slova chemičtí obchodníci a distributoři v názvu Svazu chemických obchodníků a distributorů České republiky je použit v nejširším významu, tj. zahrnující zprostředkovatelské, obchodní a distributorské právnické a fyzické osoby jejichž působení souvisí s obchodem a distribucí chemických produktů a přípravků.

§ 4: Základní zásady činnosti

 1. Svaz je založen na demokratických principech. Členství ve Svazu je dobrovolné. Stanoviska a návrhy Svazu jsou zpracovávány za široké spolupráce členů, kteří se na jejich tvorbě podílí buď přímo nebo prostřednictvím svých zástupců v odborných komisích.
 2. Rozhodnutí orgánů Svazu, týkající se plnění jeho poslání a způsobu plnění jeho úkolů, mají charakter stanovisek či doporučení. Jedná-li člen Svazu v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen upozornit orgány Svazu na tuto skutečnost.
 3. Svaz nezasahuje do vnitřních záležitostí svých členů.

§ 5: Právní forma, zrušení Svazu

 1. Svaz je právnickou osobou – spolkem ve smyslu zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
 2. O zrušení Svazu včetně určení likvidátora a způsobu naložení s likvidačním zůstatkem rozhoduje valná hromada Svazu.

§ 6: Členství ve Svazu, členské vztahy a zánik členství

 1. Členství ve Svazu je založeno na principu dobrovolnosti a je řádné a přidružené.
 2. Řádným členem Svazu mohou být individuální a kolektivní členové.
  • Individuální členství mohou získat podnikatelské subjekty (osoby zapsané v obchodním rejstříku; osoby, které podnikají na základě živnostenského oprávnění; osoby, které podnikají na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů), jejichž působnost souvisí s činností chemického obchodu a distribuce na území České republiky
  • Kolektivní členství mohou získat právnické osoby sdružující zaměstnavatele nebo podnikatele na základě oborových nebo profesních zájmů, jejichž činnost souvisí s činností chemického obchodu a distribuce na území České republiky.
 3. Přidruženým členem mohou být právnické osoby, které jinak splňují podmínky pro členství ve Svazu. Rozsah práv, informací a služeb Svazem poskytovaných přidruženému členu vymezí dohoda, uzavřená mezi přidruženým členem a představenstvem Svazu (dále jen „dohoda o službách“). Mimo práv vyplývajících z této dohody nemá přidružený člen vůči Svazu žádná práva, leda že tyto stanovy výslovně stanoví jinak.
 4. Řádné členství a přidružené členství vzniká rozhodnutím valné hromady a představenstva Svazu o přijetí na základě přihlášky subjektu, a to, nejsou-li přijata současně, tím z nich, které bude přijato později.
 5. Řádný a přidružený člen může ze Svazu kdykoliv vystoupit zasláním písemného oznámení o ukončení členství.
 6. V případě prodlení s placením příspěvků nebo úhrady za služby, poskytnutých řádnému nebo přidruženému členovi Svazem (technické poradenství, právní poradenství, poskytování informací získaných z evropských asociací a Evropské komise, organizování seminářů) delším než tři měsíce, ztrácí jak řádný, tak přidružený člen právo na poskytování služeb Svazem. Pokud řádný člen neuhradí své závazky dle předchozí věty do okamžiku zahájení zasedání valné hromady, ztrácí hlasovací právo na této valné hromadě. V takovém případě může představenstvo rovněž navrhnout valné hromadě vyloučení daného člena ze Svazu.
 7. Valná hromada může na návrh představenstva rozhodnout o vyloučení řádného i přidruženého člena ze Svazu i z jiných vážných důvodů, zejména poruší-li člen podstatným způsobem či opakovaně své členské povinnosti, nebo poškodí-li svým jednáním významně pověst Svazu.
 8. V případě ukončení členství jakoukoliv formou nemá řádný ani přidružený člen majetková ani jiná práva vůči Svazu, zejména nemá právo na vrácení jakéhokoli dříve poskytnutého plnění, nešli-li o zálohu.
 9. Členství ve Svazu automaticky zaniká úmrtím nebo zánikem člena a také v případě, že bude pravomocně rozhodnuto o úpadku člena.

§ 7: Členské příspěvky, úhrada služeb poskytovaných Svazem a zásady hospodaření

 1. Řádný člen platí Svazu členský příspěvek a hradí služby poskytnuté Svazem podle “Pravidel pro stanovení výše a platbu členských příspěvků a podílů na nákladech za služby poskytované SCHOD ČR svým řádným členům” (dále jen “Pravidla”), schválených valnou hromadou. Přidružený člen platí Svazu členský příspěvek a hradí služby poskytnuté Svazem na základě dohody o službách mezi přidruženým členem a představenstvem. Členské příspěvky slouží zejména k úhradě nákladů Svazu spojených se zajištěním svazové činnosti.
 2. Finanční zdroje Svazu tvoří příspěvky a platby za služby, které jsou využívány k pokrytí provozních nákladů Svazu s tím, že jich nebude používáno k podnikatelské či jiné výdělečné činnosti.
 3. Svaz hospodaří na základě rozpočtu schvalovaného valnou hromadou na příslušný kalendářní rok.
 4. Finanční prostředky zbylé v kalendářním roce se převádějí do příštího roku.
 5. Běžné hospodaření Svazu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Za řádné hospodaření Svazu, vedení předepsané evidence, dodržování stanoveného rozpočtu a plnění odvodových povinností odpovídá představenstvo a generální sekretář Svazu.
 6. Valná hromada zmocňuje představenstvo k rozhodování o úpravách členského příspěvku a úhrad za služby Svazu z mimořádných důvodů (termíny plateb, snížení, případně osvobození od platby).
 7. Členové se mohou dobrovolně rozhodnout k platbě vyšší než stanovené částky ve prospěch Svazu, či k platbě před stanoveným termínem.

§ 8: Práva a povinnosti členů Svazu

 1. Řádný člen Svazu má právo účasti na valných hromadách a dalších hromadných akcích Svazu. Má právo účastnit se rozhodování o činnosti Svazu, zejména hlasovat na valné hromadě. Přidružený člen má právo účasti na valných hromadách. Právo účasti přidruženého člena na hromadných akcích Svazu a účasti na rozhodování o činnosti Svazu určuje dohoda o službách. Přidružený člen nemá právo hlasovat na valné hromadě.
 2. Řádný a přidružený člen Svazu má právo prosazovat své názory a stanoviska a ovlivňovat tak tvorbu stanovisek Svazu i vyjadřovat se k činnosti svazových orgánů a celého Svazu.
 3. Řádný a přidružený člen Svazu má právo předkládat své návrhy na změny a úpravy základních svazových dokumentů a podávat návrhy kandidátů pro volby do orgánů Svazu.
 4. Řádný člen Svazu má právo se zapojit do činnosti Svazu prací v odborných komisích apod. Přidružený člen má právo se zapojit do činnosti Svazu prací v odborných komisích v rozsahu stanoveném dohodou o službách.
 5. Řádný člen Svazu má právo vyžadovat od Svazu přímé poskytnutí či zprostředkování služeb vyplývajících z poslání a účelu Svazu. Přidružený člen má právo vyžadovat od Svazu přímé poskytnutí nebo zprostředkování informací a služeb, vyplývajících z poslání a účelu  Svazu pouze v rozsahu stanoveném dohodou o službách.
 6. Řádný a přidružený člen Svazu je povinen řídit se stanovami Svazu, je povinen platit členské příspěvky a platby za poskytnuté služby ve stanovené výši a ve stanovených termínech a respektovat usnesení valných hromad a ostatních orgánů Svazu.
 7. Řádný a přidružený člen Svazu je povinen prosazovat a vysvětlovat na veřejnosti stanoviska Svazu, pokud vystupuje jménem Svazu.
 8. Řádný člen Svazu má právo užívat označení “Člen Svazu chemických obchodníků a distributorů České republiky”. Přidružený člen Svazu má právo užívat označení “Přidružený člen Svazu chemických obchodníků a distributorů České republiky”.
 9. Řádný a přidružený člen Svazu je povinen poskytovat svazovým orgánům takové informace, které jsou nezbytné k zabezpečení poslání a činnosti Svazu a vedení členské evidence.

§ 9: Vnitřní struktura Svazu

Orgány Svazu jsou:

 1. valná hromada
 2. představenstvo
 3. prezident
 4. dozorčí rada

§ 10: Valná hromada Svazu

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu.
 2. Valná hromada
  • rozhoduje o přijetí a změnách stanov;
  • schvaluje počet členů představenstva a dozorčí rady;
  • volí a odvolává členy představenstva a členy dozorčí rady;
  • schvaluje výroční zprávu představenstva a základní materiály Svazu;
  • schvaluje výsledek hospodaření za uplynulý rok a rozpočet na příslušný kalendářní rok;
  • rozhoduje o “Pravidlech pro stanovení výše platby členského příspěvku na příslušný kalendářní rok a na nákladech za služby poskytované SCHOD ČR svým řádným členům”;
  • rozhoduje o otázkách, které byly zařazeny na program jednání na základě návrhu představenstva, dozorčí rady, kolektivních členů nebo členů Svazu představujících alespoň 25 % hlasů;
  • rozhoduje s konečnou platností o střetu zájmů kolektivních členů Svazu s postupem Svazu;
  • rozhoduje o přijetí do Svazu i o vyloučení člena ze Svazu;
  • rozhoduje o zrušení či přeměně Svazu.
 3. Řádná valná hromada se koná každoročně, zpravidla nejpozději do konce měsíce května; svolává ji představenstvo Svazu a řídí ji generální sekretář, v jeho nepřítomnosti prezidentem pověřený člen představenstva.
 4. Řádná valná hromada musí být svolána písemně s tím, že příslušná pozvánka musí být odeslána nejpozději 14 dnů před konáním řádné valné hromady všem členům Svazu.
 5. Spolu s pozvánkou musí být zaslán i program jednání valné hromady. O otázkách, které nebyly na programu jednání uvedeny, se může jednat jen tehdy, kdy valná hromada s takovým doplněním programu vysloví souhlas. O změně těchto stanov, zrušení či přeměně Svazu lze však rozhodnout pouze tehdy, pokud byl tento bod uveden v programu jednání.
 6. Mimořádnou valnou hromadu svolává představenstvo z vlastní iniciativy, z podnětu dozorčí rady nebo na podkladě písemné žádosti kolektivního člena nebo řádných členů představujících alespoň 25 % hlasů. Dozorčí rada má právo svolat mimořádnou valnou hromadu sama, pokud to jí zjištěné hospodářské skutečnosti odůvodňují.
 7. Mimořádná valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů po přijetí žádosti o její svolání. Ohledně svolání a programu se použijí ustanovení o řádné valné hromadě.
 8. Každá řádně svolaná valná hromada je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných.
 9. O zrušení nebo přeměně Svazu je valná hromada schopna se usnášet, jsou-li přítomni nebo zastoupeni členové představující alespoň dvoutřetinovou většinu hlasů. K platnosti rozhodnutí o těchto otázkách se vyžaduje souhlas nejméně nadpoloviční většiny hlasů přítomných či zastoupených členů.
 10. Valná hromada rozhoduje hlasováním.
 11. Každý řádný individuální člen a kolektivní člen má 1 hlas. Přidružený člen má právo účasti na valné hromadě, nemá však právo hlasovat.
 12. Volby představenstva a dozorčí rady se konají veřejným hlasováním. V ostatních případech se hlasuje aklamací, leda že valná hromada rozhodne jinak.
 13. Na valné hromadě rozhoduje, není-li uvedeno jinak, prostá většina hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
 14. Ze schůze valné hromady je pořizován zápis, který podepisuje prezident a generální sekretář Svazu, v případě nepřítomnosti prezidenta předsedající valné hromady; v případě nepřítomnosti generálního sekretáře pověřený pracovník Svazu. K zápisu se přikládá usnesení valné hromady. Zápis s usnesením je dáván na vědomí všem členům Svazu. Zápis s usnesením lze dát na vědomí doručením nebo zveřejněním ve svazovém tisku, případně na webových stránkách Svazu.
 15. Způsob řízení jednání valné hromady je uveden v jednacím řádu, který schvaluje valná hromada.

§ 11: Představenstvo a prezident

 1. Představenstvo je výkonným orgánem Svazu.
 2. Představenstvo se skládá ze tří členů – prezidenta a dvou viceprezidentů. Valná hromada je oprávněna rozhodnout o změně počtu členů představenstva i bez změny těchto stanov.
 3. Členy představenstva s hlasem poradním jsou: čestní členové volení valnou hromadou a generální sekretář Svazu
 4. Funkční období členů představenstva je tři roky. Opětovné zvolení jednotlivých členů je možné.
 5. Členové představenstva volí tajnou volbou ze svého středu funkcionáře Svazu, tj. prezidenta a dva viceprezidenty prostou většinou hlasů přítomných. Funkční období je tříleté, končí zánikem členství v představenstvu. Opětovné zvolení je možné.
 6. Člen představenstva je povinen odstoupit, pokud přestal vykonávat vedoucí pozici v právnické osobě, která je členem Svazu. Za vedoucí pozici se považuje vrcholová pozice ve výkonném vedení, členství v představenstvu nebo dozorčí radě.
 7. Za odstoupivšího člena je představenstvo zmocněno kooptovat nového člena. Funkční období kooptovaného člena končí s funkčním obdobím celého představenstva.
 8. Představenstvo:
  • rozhoduje o základních otázkách realizace poslání Svazu; vychází přitom z usnesení valných hromad;
  • předkládá valné hromadě program jednání, návrh výroční zprávy o činnosti Svazu, příp. jiné materiály, které schvaluje valná hromada;
  • předkládá valné hromadě po projednání v dozorčí radě výsledek hospodaření za uplynulý rok, návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok a návrh “Pravidel”;
  • rozhoduje o použití fondů Svazu;
  • zpracovává a valné hromadě předkládá návrh na volbu nového představenstva a dozorčí rady;
  • rozhoduje o střetu zájmů jednotlivých členů Svazu a kolektivních členů Svazu. Toto rozhodnutí může na žádost dotčeného člena přezkoumat valná hromada.
  • rozhoduje o zřízení a zrušení odborných komisí Svazu, jmenuje a odvolává jejich předsedy a případně i další členy;
  • jmenuje a odvolává generálního sekretáře Svazu; stanovuje výši jeho platu. Generální sekretář Svazu se automaticky stává členem představenstva Svazu s hlasem poradním;
  • v souladu s těmito stanovami svolává mimořádnou valnou hromadu;
  • rozhoduje o přijetí nových členů Svazu;
  • předkládá valné hromadě návrhy na vyloučení členů Svazu;
  • rozhoduje o úpravách členského příspěvku a úhradách za služby Svazu z mimořádných důvodů na straně jednotlivých členů;
  • rozhoduje o založení nebo zrušení právnických osob a o účasti Svazu v nich a o vstupu Svazu do jiných právnických osob;
 9. Rozhodnutí představenstva může být z časových důvodů provedeno per rollam. V takovém případě se musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato nadpoloviční většinou. Přijaté rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání představenstva. Formu hlasování per rollam stanoví prezident Svazu.
 10. Představenstvo se schází ke svým jednáním zpravidla nejméně 4 x ročně. Jednání svolává generální sekretář Svazu na základě pokynu prezidenta, v případě jeho nepřítomnosti viceprezidenta.
 11. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 12. Usnesení jsou v představenstvu přijímána prostou většinou hlasů přítomných členů představenstva; v případě rovnosti je rozhodující hlas předsedajícího. Každý člen představenstva má 1 hlas.
 13. Ze schůzí představenstva je pořizován zápis, který podepisuje předsedající a generální sekretář Svazu a je doručován členům představenstva; v případě nepřítomnosti generálního sekretáře Svazu podepisuje zápis pověřený pracovník Svazu. Zápis se přiměřeným způsobem dává na vědomí všem členům Svazu.
 14. Statutárním orgánem Svazu je prezident. Prezident zastupuje Svaz samostatně.

§ 12: Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem Svazu.
 2. Dozorčí rada se skládá nejméně ze tří členů volených valnou hromadou na období tří let. Počet členů dozorčí rady schvaluje valná hromada. Opětovné zvolení je možné. Ke dni schválení tohoto nového úplného znění stanov Svazu má dozorčí rada 3 členy. Opětovné zvolení je možné.
 3. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její zasedání. V případě nepřítomnosti předsedy svolává a řídí zasedání pověřený člen dozorčí rady.
 4. Dozorčí rada:
  • se vyjadřuje k výsledkům hospodaření Svazu a k návrhu rozpočtu;
  • se vyjadřuje k dalším materiálům předkládaným valné hromadě;
  • dohlíží na finanční hospodaření Svazu;
  • předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti.
 5. Dozorčí rada je oprávněna svolat mimořádnou valnou hromadu, pokud to zjištěné hospodářské skutečnosti odůvodňují, nebo o její svolání požádat představenstvo.
 6. Návrhy na členy dozorčí rady může podávat valné hromadě představenstvo i každý člen Svazu.
 7. Člen dozorčí rady povinen odstoupit, pokud přestane zastupovat právnickou osobu, která je členem Svazu. Za odstoupivšího člena na návrh představenstva může dozorčí rada kooptovat nového člena. Funkční období kooptovaného člena končí s funkčním obdobím celé dozorčí rady.
 8. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna na jednání nadpoloviční většina jejích členů.
 9. Usnesení dozorčí rady jsou přijímána prostou většinou hlasů, přítomných na jednání. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího jednání.
 10. Dozorčí rada může též hlasovat per rollam. Pro pravidla tohoto hlasování se přiměřeně použijí pravidla týkající se správní rady.

§ 13: Sekretariát Svazu

 1. Sekretariát Svazu tvoří generální sekretář Svazu a další zaměstnanci Svazu.
 2. Sekretariát Svazu je podřízen představenstvu Svazu, zabezpečuje práce, kterými se realizují úkoly související s posláním Svazu a předmětem činnosti Svazu, které na generálního sekretáře Svazu přeneslo představenstvo nebo svým usnesením přímo valná hromada. Sekretariát Svazu zabezpečuje též potřebné organizačně technické a administrativní práce související s prací valné hromady, představenstva, dozorčí rady a odborných komisí.
 3. Generální sekretář Svazu je odpovědný představenstvu.
 4. Generální sekretář Svazu
  • řídí činnost sekretariátu Svazu;
  • koordinuje činnost odborných komisí na úkolech uložených valnou hromadou a představenstvem;
  • může uložit předsedovi odborné komise úkol, který napomůže plnění úkolu zabezpečovaného sekretariátem Svazu;
  • obvykle podává návrhy představenstvu na zřízení odborných komisí včetně návrhů na jejich předsedy a na působnost komisí;
  • předkládá představenstvu zprávu o práci sekretariátu (plnění úkolů), výsledky hospodaření Svazu, návrh rozpočtu Svazu, návrhy na rozhodnutí představenstva související s posláním Svazu, zprávy o práci odborných komisí a další materiály potřebné (vyžádané) pro práci představenstva Svazu;
  • spravuje majetek Svazu dle pravomocí stanovených představenstvem;
  • stanovuje pracovní a mzdové podmínky pracovníků sekretariátu v souladu se schváleným rozpočtem.

§ 14: Odborné komise

 1. Odborné komise provádějí odbornou činnost v příslušných oblastech působnosti. Zejména zpracovávají všechny dostupné poznatky o problematice svěřené oblasti působnosti a zpracovávají návrhy pro jednání představenstva nebo pro potřeby sekretariátu směřující k rozšíření či zvýšení činnosti působnosti Svazu (jeho orgánů) v dané odborné působnosti komise. Plní úkoly stanovené jim při jejich zřízení i další úkoly zadané jim představenstvem (valnou hromadou) či generálním sekretářem Svazu. Výsledky své práce předávají generálnímu sekretáři Svazu, který je předkládá představenstvu obvykle společně s předsedou příslušné komise.
 2. Představenstvo stanoví předsedům odborných komisí pravomoci při ustavení odborné komise nebo v případě potřeby. Předsedové komisí se zúčastňují na pozvání schůzí představenstva Svazu, kde mají hlas poradní.
 3. Členy odborných komisí jsou převážně zaměstnanci či členové orgánů členů Svazu, případně je členem pracovník sekretariátu Svazu z důvodů plynulosti oboustranných informačních vazeb v dané problematice a potřeby koordinace (i kontroly) práce komisí. Členy odborných komisí mohou být v účelném případě i specialisté, kteří nejsou zaměstnanci členů Svazu. Předsedové odborných komisí mají právo, kdykoliv to považují za účelné z hlediska práce odborné komise, požádat o přijetí prezidentem či generálním sekretářem Svazu.
 4. Předsedové odborných komisí se ze své činnosti zodpovídají představenstvu a prostřednictvím sekretariátu Svazu podávají zprávy o své činnosti.
 5. Odborné komise zabezpečují odbornou činnost, shromažďují informace a zpracovávají návrhy na rozhodnutí a politiku, zejména v oblastech:
  • obchodní politiky;
  • legislativy hospodářské, chemické, environmentální
  • zdraví, bezpečnosti a životního prostředí;
  • logistiky nebezpečného zboží;
  • prezentace, propagace, informatiky.

§ 15: Závěrečná ustanovení

Toto nové úplné znění stanov bylo schváleno valnou hromadou Svazu dne 13. dubna 2023. Tímto dnem nabývá účinnosti a nahrazuje všechna znění předchozí.