Stanovy

Stanovy Svazu chemických obchodníků a distributorů České republiky

 

§ 1: Název a sídlo

 • Název v české řeči zní: Svaz chemických obchodníků a distributorů České republiky (ve zkratce “SCHOD ČR”– dále jen “Svaz”) v anglické řečí zní: Chemical Traders and Distributors Association of the Czech Republic
 • Logo Svazu chemických obchodníků a distributorů České republiky je přílohou č. 1 těchto stanov
 • Sídlo Svazu: Mezi Úvozy 1850, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice.

§ 2: Poslání

Posláním Svazu je ovlivňovat obchodní a distributorskou politiku s cílem vytvářet vhodné podmínky pro chemický obchod v návaznosti na udržitelný rozvoj chemického průmyslu v České republice a hájit společné zájmy členů. Svaz je svazem podnikatelským. .

§ 3: Předmět činnosti

Za účelem splnění svého poslání Svaz v koordinaci se svými členy zejména:

 • Prosazuje a chrání zájmy chemického obchodu a distribuce v jednáních s orgány státní a veřejné správy.
 • Přímo i prostřednictvím Svazu chemického průmyslu ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR podporuje a prosazuje zájmy chemického obchodu v dialogu s oběma komorami Parlamentu ČR, vládními a státními orgány ČR a dalšími subjekty.
 • Hájí a prosazuje společné zájmy chemického obchodu v rámci chemického a celého průmyslu.
 • Zajišťuje prezentaci chemického obchodu a distribuce pro veřejnost, podporuje porozumění a vytváření pozitivního názoru veřejnosti o něm objektivním informováním.
 • Působí jako odborný poradce zpracováním vlastních návrhů, podání a intervencí v rámci přípravy hospodářských rozhodnutí a legislativních předpisů dotýkajících se zájmů chemického obchodu a distribuce na národní a mezinárodní úrovni.
 • Zastupuje zájmy svých členů v mezinárodních podnikatelských sdruženích, spolupracuje s partnerskými a mezinárodními sdruženími chemického obchodu Fédération Européenne du Commerce Chimique – FECC a International Council of Chemical Trade Associations – ICCTA jejichž je členem a Radou chemického průmyslu Evropy – CEFIC.
 • Význam slova chemičtí obchodníci a distributoři v názvu Svazu chemických obchodníků a distributorů České republiky je použit v nejširším významu, tj. zahrnující zprostředkovatelské, obchodní a distributorské právnické a fyzické osoby jejichž působení souvisí s obchodem a distribucí chemických produktů a přípravků.

§ 4: Základní zásady činnosti

 • Svaz je založen na demokratických principech. Členství ve Svazu je dobrovolné. Stanoviska a návrhy Svazu jsou zpracovávány za široké spolupráce členů, kteří se na jejich tvorbě podílí buď přímo nebo prostřednictvím svých zástupců v odborných komisích.
 • Rozhodnutí orgánů Svazu, týkající se plnění jeho poslání a způsobu plnění jeho úkolů, mají charakter stanovisek či doporučení. Jedná-li člen Svazu v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen upozornit orgány Svazu na tuto skutečnost.
 • Svaz nezasahuje do vnitřních záležitostí svých členů.

§ 5: Právní forma, vznik a zánik Svazu

 • Svaz je právnickou osobou vzniklou na základě § 2 a § 9 a zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů.
 • O zániku Svazu včetně způsobu likvidace a určení likvidátora rozhoduje valná hromada.

§ 6: Členství ve Svazu, členské vztahy a zánik členství

 • Členství ve Svazu je založeno na principu dobrovolnosti a je řádné a přidružené.
 • Řádným členem Svazu mohou být individuální a kolektivní členové.
  • Individuální členství mohou získat:
   podnikatelské subjekty (osoby zapsané v obchodním rejstříku; osoby, které podnikají na základě živnostenského oprávnění; osoby, které podnikají na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů), jejichž působnost souvisí s činností chemického obchodu a distribuce na území České republiky;
  • Kolektivní členství mohou získat:
  • právnické osoby sdružující zaměstnavatele nebo podnikatele na základě oborových nebo profesních zájmů, jejichž činnost souvisí s činností chemického obchodu a distribuce na území České republiky.
 • Přidruženým členem mohou být právnické osoby dle odstavce 2 písmeno b). Rozsah Svazem poskytovaných informací a služeb přidruženému členu vymezí dohoda, uzavřená mezi přidruženým členem a představenstvem Svazu (dále jen dohoda o službách).
 • Řádné členství a přidružené členství vzniká rozhodnutím valné hromady a představenstva Svazu o přijetí na základě přihlášky subjektu
 • Řádný a přidružený člen může vystoupit ze Svazu kdykoliv během roku po zaslání písemného oznámení o ukončení členství podepsané statutárním orgánem společnosti.
 • V případě prodlení s placením příspěvků nebo úhrady závazků od řádného a od přidruženého člena za služby, poskytnuté Svazem ( technické poradenství, právní poradenství, poskytování informací získaných z evropských asociací a Evropské komise, organizování seminářů na aktuální thema viz § 3 odst 7-11), delším než tři měsíce, ztrácí jak řádný, tak přidružený člen právo na poskytování služeb Svazem, nebude-li uplatněn postup dle § 7 odstavce 8. Pokud řádný a přidružený člen neuhradí příspěvky do konání termínu řádné valné hromady, ztrácí hlasovací právo na této valné hromadě. Rovněž může představenstvo navrhnout valné hromadě vyloučení člena ze Svazu, pokud řádný či přidružený člen nedoloží nejpozději k datu konání řádné valné hromady uhrazení členského příspěvku.
 • Na návrh představenstva může rozhodnout o vyloučení řádného i přidruženého člena z jiných důvodů valná hromada.
 • V případě ukončení členství jakoukoliv formou nemá řádný ani přidružený člen majetková ani jiná práva vůči Svazu.
 • Členství ve Svazu automaticky zaniká, pokud dojde ke zrušení subjektů uvedených v odstavcích 2.a) a b), a v odstavci 3. anebo je-li prohlášen konkurs rozhodnutím příslušného soudu.

§ 7: Členské příspěvky, úhrada služeb poskytovaných Svazem a zásady hospodaření

 • Řádný člen platí Svazu členský příspěvek a hradí služby poskytnuté Svazem (viz § 6 odstavec 7 a § 3 odst 7-11) podle “Pravidel pro stanovení výše a platbu členských příspěvků a podílů na nákladech za služby poskytované SCHOD ČR svým řádným členům” (dále jen “Pravidla”), schválených na každý kalendářní rok usnesením valné hromady. Přidružený člen platí Svazu členský příspěvek a hradí služby, poskytnuté Svazem na základě dohody o službách mezi přidruženým členem a představenstvem (§ 6 odstavec 3). Členské příspěvky slouží zejména k úhradě nákladů Svazu spojených se zajištěním svazové činnosti v souladu s § 3.
 • Finanční zdroje Svazu tvoří příspěvky a náklady za služby, které jsou využívány k pokrytí provozních nákladů Svazu s tím, že jich nebude používáno k podnikatelské či jiné výdělečné činnosti.
 • Svaz hospodaří na základě rozpočtu schvalovaného valnou hromadou na příslušný kalendářní rok.
 • Finanční prostředky zbylé v kalendářním roce se převádějí do příštího roku.
 • Běžné hospodaření Svazu se řídí obecně závaznými právními předpisy pro sdružování. Za řádné hospodaření Svazu, vedení evidence, dodržování stanoveného rozpočtu a plnění odvodových povinností odpovídá generální sekretář Svazu.
 • Valná hromada zmocňuje představenstvo k rozhodování o úpravách členského příspěvku a úhrad za služby Svazu z mimořádných důvodů od řádných a přidružených členů (termíny plateb, snížení, případně osvobození od platby).
 • Řádní a přidružení členové se mohou dobrovolně rozhodnout o platbě vyšší než stanovené částky ve prospěch Svazu, či o platbě před stanoveným termínem.

§ 8: Práva a povinnosti členů Svazu

 • Řádný člen Svazu má právo účasti na valných hromadách a dalších hromadných akcích Svazu. Má právo účastnit se rozhodování o činnosti Svazu. Přidružený člen má právo účasti na valných hromadách. Právo účasti přidruženého člena na hromadných akcích Svazu a účasti na rozhodování o činnosti Svazu určuje dohoda o službách.
 • Řádný a přidružený člen Svazu má právo prosazovat své názory a stanoviska a ovlivňovat tak tvorbu stanovisek Svazu i vyjadřovat se k činnosti svazových orgánů a celého Svazu.
 • Řádný a přidružený člen Svazu má právo předkládat své návrhy na změny a úpravy základních svazových dokumentů a podávat návrhy kandidátů pro volby do orgánů Svazu.
 • Řádný člen Svazu má právo se zapojit do činnosti Svazu prací v odborných komisích apod. Přidružený člen má právo se zapojit do činnosti Svazu prací v odborných komisích v rozsahu stanoveném dohodou o službách.
 • Řádný člen Svazu má právo vyžadovat od Svazu přímé poskytnutí či zprostředkování služeb vyplývajících z poslání a předmětu činnosti Svazu. Přidružený člen má právo vyžadovat od Svazu přímé poskytnutí nebo zprostředkování informací a služeb, vyplývajících z poslání a předmětu činnosti Svazu v rozsahu stanoveném dohodou o službách.
 • Řádný a přidružený člen Svazu je povinen řídit se stanovami Svazu, je povinen platit členské příspěvky a faktury za poskytnuté služby ve stanovené výši a ve stanovených termínech a respektovat usnesení valných hromad Svazu.
 • Řádný a přidružený člen Svazu je povinen prosazovat a vysvětlovat na veřejnosti stanoviska Svazu, pokud vystupuje jménem Svazu.
 • Řádný člen Svazu má právo užívat označení “Člen Svazu chemických obchodníků a distributorů České republiky”. Přidružený člen Svazu má právo užívat označení “Přidružený člen Svazu chemických obchodníků a distributorů České republiky”.
 • Řádný a přidružený člen Svazu je povinen poskytovat svazovým orgánům takové informace, které jsou nezbytné k zabezpečení poslání a činnosti Svazu a vedení členské evidence.

§ 9: Vnitřní struktura Svazu

Orgány Svazu jsou:

 • valná hromada
 • představenstvo
 • dozorčí rada

§ 10: Valná hromada Svazu

 • Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu.
 • Valná hromada
  • rozhoduje o přijetí a změnách stanov;
  • schvaluje počet volených členů představenstva a dozorčí rady;
  • volí a odvolává volené členy představenstva a členy dozorčí rady;
  • schvaluje výroční zprávu představenstva a základní materiály Svazu;
  • schvaluje výsledek hospodaření za uplynulý rok a rozpočet na příslušný kalendářní rok;
  • rozhoduje o “Pravidlech pro stanovení výše platby členského příspěvku na příslušný kalendářní rok a na nákladech za služby poskytované SCHOD ČR svým řádným členům”;
  • rozhoduje o otázkách, které byly zařazeny na program jednání na základě návrhu představenstva, dozorčí rady, kolektivních členů nebo členů Svazu představujících alespoň 25 % hlasů;
  • rozhoduje s konečnou platností o střetu zájmů kolektivních členů Svazu s postupem Svazu;
  • rozhoduje o vyloučení člena ze Svazu (dle § 6, odstavce 7 a 8)
  • rozhoduje o zániku Svazu.
 • Řádná valná hromada se koná každoročně, nejpozději do konce měsíce března, svolává ji představenstvo Svazu a řídí ji prezident nebo jiný člen představenstva.
 • Řádná valná hromada musí být svolána písemně s tím, že příslušná pozvánka musí být odeslána nejpozději 14 dnů před konáním řádné valné hromady všem členům Svazu.
 • Spolu s pozvánkou musí být zaslán i program jednání valné hromady. O otázkách, které nebyly na programu jednání uvedeny, se může jednat jen tehdy, kdy valná hromada s takovým doplňkem vysloví souhlas.
 • Mimořádnou valnou hromadu svolává představenstvo z vlastní iniciativy, z podnětu dozorčí rady nebo na podkladě písemné žádosti kolektivního člena nebo členů představujících alespoň 25 % hlasů. Dozorčí rada má právo svolat mimořádnou valnou hromadu sama, pokud to dozorčí radou zjištěné hospodářské skutečnosti odůvodňují.
 • Mimořádná valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů po přijetí žádosti o její svolání. Ohledně svolání a programu se použijí ustanovení odstavců 4 a 5.
 • Každá řádně svolaná valná hromada je usnášení schopná.
 • O zániku Svazu je valná hromada schopna se usnášet, jsou-li přítomni nebo zastoupeni členové představující dvoutřetinovou většinu hlasů. K platnosti rozhodnutí o těchto otázkách se vyžaduje souhlas nejméně nadpoloviční většiny hlasů na valné hromadě zastoupených.
 • Rozhodování a volby na valné hromadě se provádějí hlasováním.
 • Každý řádný individuální člen a kolektivní člen má 1 hlas. Výjimku může stanovit valná hromada. Přidružený člen má právo účasti na valné hromadě a jeho hlasovací právo je vymezeno v dohodě o službách. Pozorovatel nemá hlasovací právo.
 • Volby představenstva a dozorčí rady se konají tajnou volbou. V ostatních případech se hlasuje aklamací. V případě, že o to požádá alespoň 50 % přítomných, je nutno provést tajné hlasování i v ostatních případech.
 • Na valné hromadě rozhoduje prostá většina hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
 • Ze schůze valné hromady je pořizován zápis, který podepisuje prezident a generální sekretář Svazu, v případě nepřítomnosti prezidenta předsedající valné hromady; v případě nepřítomnosti generálního sekretáře pověřený pracovník Svazu. K zápisu se přikládá usnesení valné hromady. Zápis s usnesením je dáván na vědomí všem členům Svazu. Zápis s usnesením lze dát na vědomí doručením nebo zveřejněním ve svazovém tisku.
 • Způsob řízení jednání valné hromady je uveden v jednacím řádu, který schvaluje valná hromada. Usnesení valné hromady podepisuje návrhová komise.

§ 11: Představenstvo

 • Představenstvo je nejvyšším orgánem Svazu v období mezi valnými hromadami.
 • Členy představenstva s hlasem rozhodujícím jsou:
  • členové volení valnou hromadou z řad individuálních členů a kolektivních členů.

  Počet volených členů představenstva schvaluje valná hromada.
  Členy představenstva s hlasem poradním jsou:

  • předsedové přidružených členů
  • čestní členové volení valnou hromadou
  • generální sekretář Svazu.
 • Návrhy na volené členy představenstva valnou hromadou může podávat valné hromadě představenstvo i každý člen Svazu.
 • Funkční období představenstva je tři roky. Opětovné zvolení jednotlivých členů je možné.
 • Členové představenstva s hlasem rozhodujícím volí tajnou volbou ze svého středu funkcionáře Svazu, tj. prezidenta a viceprezidenta prostou většinou hlasů přítomných. Funkční období je tříleté. Opětovné zvolení je možné.
 • Člen představenstva odstoupí, pokud přestal vykonávat vedoucí pozici v organizaci, která je členem Svazu anebo na základě vlastní žádosti. Za vedoucí pozici se považuje vrcholová pozice ve výkonném vedení, členství v představenstvu nebo dozorčí radě.
 • Za takto odstoupivšího člena je představenstvo zmocněno kooptovat nového člena. Funkční období kooptovaného člena končí s funkčním obdobím celého představenstva.
 • Představenstvo dále:
  • rozhoduje o základních otázkách realizace poslání Svazu; vychází přitom z usnesení valných hromad;
  • předkládá valné hromadě program jednání, návrh výroční zprávy o činnosti Svazu, příp. jiné materiály, které schvaluje valná hromada;
  • předkládá valné hromadě po projednání v dozorčí radě výsledek hospodaření za uplynulý rok, návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok a návrh “Pravidel”;
  • rozhoduje o použití rezervního fondu;
  • zpracovává a valné hromadě předkládá návrh na volbu nového představenstva a dozorčí rady;
  • rozhoduje o střetu zájmů jednotlivých členů Svazu a kolektivních členů Svazu. Toto rozhodnutí může na žádost těchto členů přezkoumat valná hromada.
  • rozhoduje o zřízení a zrušení odborných komisí Svazu, jmenuje a odvolává jejich předsedy a případně i další členy;
  • jmenuje a odvolává generálního sekretáře Svazu; stanovuje výši jeho platu.Generální sekretář Svazu se automaticky stává členem představenstva Svazu s hlasem poradním..
  • svolává z vlastní iniciativy, na návrh dozorčí rady nebo ve smyslu § 10 odstavce 6) mimořádnou valnou hromadu;
  • rozhoduje o přijetí nových členů Svazu dle § 6 odstavce 5;
  • předkládá valné hromadě návrhy na vyloučení členů Svazu (§ 6 odstavec 7 a 8);
  • rozhoduje o úpravách členského příspěvku a úhradách za služby Svazu z mimořádných důvodů od jednotlivých členů (§ 7 odstavec 8) ;
  • rozhoduje o založení nebo zrušení zájmových sdružení a jiných subjektů a o účasti Svazu v nich a o vstupu Svazu do jiných organizací;
 • Rozhodnutí představenstva může být z časových důvodů provedeno písemným oběžníkem – per-rollam. V takovém případě se musí vyjádřit všichni členové představenstva s hlasem rozhodujícím a rozhodnutí musí být přijato nadpoloviční většinou. Přijaté rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání představenstva.
 • Představenstvo se schází ke svým jednáním nejméně 4 x ročně. Jednání svolává generální sekretář Svazu na základě pokynu prezidenta v případě jeho nepřítomnosti viceprezidenta.
 • Představenstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů představenstva s hlasem rozhodujícím. Na jednání představenstva jsou případně zváni čestní členové představenstva a dle rozhodnutí prezidenta v účelném rozsahu i předsedové odborných komisí; všichni tito účastníci jednání představenstva mají hlas poradní.
 • Usnesení jsou v představenstvu přijímána prostou většinou hlasů přítomných členů představenstva s hlasem rozhodujícím; v případě rovnosti je rozhodující hlas předsedajícího. Každý člen představenstva s hlasem rozhodujícím má 1 hlas.
 • Ze schůzí představenstva je pořizován zápis, který podepisuje předsedající a generální sekretář Svazu a je doručován členům představenstva; v případě nepřítomnosti generálního sekretáře Svazu podepisuje zápis pověřený pracovník Svazu. Zápis se přiměřeným způsobem dává na vědomí všem členům Svazu.
 • Statutární orgány – prezident a v jeho nepřítomnosti viceprezident jednají jménem Svazu ve všech otázkách vyplývajících z plnění poslání Svazu. Pověřit kohokoli zastupováním může pouze statutární orgán.

§ 12: Dozorčí rada

 • Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem Svazu.
 • Dozorčí rada se skládá nejméně ze tří členů volených valnou hromadou na období tří let. Počet členů dozorčí rady schvaluje valná hromada. Opětovné zvolení je možné.
 • Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její zasedání.V případě nepřítomnosti předsedy svolává a řídí zasedání pověřený člen dozorčí rady.
 • Dozorčí rada:
  • se vyjadřuje k výsledkům hospodaření Svazu a k návrhu rozpočtu;
  • se vyjadřuje k dalším materiálům předkládaným valné hromadě;
  • dohlíží na finanční hospodaření Svazu;
  • předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti.
 • Dozorčí rada je oprávněna svolat mimořádnou valnou hromadu, pokud to zjištěné hospodářské skutečnosti odůvodňují nebo o její svolání požádat představenstvo.
 • Návrhy na členy dozorčí rady může podávat valné hromadě představenstvo i každý člen Svazu.
 • Člen dozorčí rady odstoupí, pokud přestane zastupovat členskou organizaci Svazu anebo na základě vlastní žádosti. Za odstoupivšího člena na návrh představenstva může dozorčí rada kooptovat nového člena. Funkční období kooptovaného člena končí s funkčním obdobím celé dozorčí rady.
 • Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna na jednání nadpoloviční většina jejích členů.
 • Usnesení dozorčí rady jsou přijímána prostou většinou hlasů, přítomných na jednání. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího jednání.

§ 13: Sekretariát Svazu

 • Sekretariát Svazu tvoří generální sekretář Svazu a další zaměstnanci Svazu.
 • Sekretariát Svazu je výkonným orgánem představenstva Svazu, zabezpečuje práce, kterými se realizují úkoly související s posláním Svazu a předmětem činnosti Svazu, které na generálního sekretáře Svazu přeneslo představenstvo nebo svým usnesením přímo valná hromada. Sekretariát Svazu zabezpečuje též potřebné organizačně technické a administrativní práce související s prací valné hromady, představenstva, dozorčí rady a odborných komisí.
 • Generální sekretář Svazu je odpovědný představenstvu.
 • Generální sekretář Svazu
  • řídí činnost sekretariátu Svazu
  • koordinuje činnost odborných komisí na úkolech uložených valnou hromadou a představenstvem
   · může uložit předsedovi odborné komise úkol, který napomůže plnění úkolu zabezpečovaného sekretariátem Svazu,
   · generální sekretář Svazu také obvykle podává návrhy představenstvu na zřízení odborných komisí včetně návrhů na jejich předsedy a na působnost komisí,
  • předkládá představenstvu zprávu o práci sekretariátu (plnění úkolů), výsledky hospodaření Svazu, návrh rozpočtu Svazu, návrhy na rozhodnutí představenstva související s posláním Svazu, zprávy o práci odborných komisí a další materiály potřebné (vyžádané) pro práci představenstva Svazu.
  • spravuje majetek Svazu dle pravomocí daných představenstvem.
  • stanovuje pracovní a platové podmínky pracovníků sekretariátu v souladu se schváleným rozpočtem.

§ 14: Odborné komise

 • Odborné komise provádějí odbornou činnost v příslušných oblastech působnosti. Zejména zpracovávají všechny dostupné poznatky o problematice svěřené oblasti působnosti a zpracovávají návrhy pro jednání představenstva nebo pro potřeby sekretariátu směřující k rozšíření či zvýšení činnosti působnosti Svazu (jeho orgánů) v dané odborné působnosti komise. Plní úkoly stanovené jim při jejich zřízení i další úkoly zadané jim představenstvem(valnou hromadou) či generálním sekretářem Svazu. Výsledky své práce předávají generálnímu sekretáři Svazu, který je předkládá představenstvu obvykle společně s předsedou příslušné komise.
 • Představenstvo stanoví předsedům odborných komisí pravomoci při ustavení odborné komise nebo v případě potřeby. Předsedové komisí se zúčastňují na pozvání schůzí představenstva Svazu, kde mají hlas poradní.
 • Členy odborných komisí jsou převážně zaměstnanci členů Svazu, případně je členem pracovník sekretariátu Svazu z důvodů plynulosti oboustranných informačních vazeb v dané problematice a potřeby koordinace (i kontroly) práce komisí. Členy odborných komisí mohou být v účelném případě i specialisté, kteří nejsou zaměstnanci členů Svazu. Předsedové odborných komisí mají právo, kdykoliv to považují za účelné z hlediska práce odborné komise, požádat o přijetí prezidentem či generálním sekretářem Svazu.
 • Předsedové odborných komisí se ze své činnosti zodpovídají představenstvu a prostřednictvím sekretariátu Svazu podávají zprávy o své činnosti.
 • Odborné komise zabezpečují odbornou činnost, shromažďují informace a zpracovávají návrhy na rozhodnutí a politiku, zejména v oblastech:
  • obchodní politiky;
  • legislativy hospodářské, chemické, environmentální
  • zdraví, bezpečnosti a životního prostředí;
  • logistiky nebezpečného zboží;
  • prezentace, propagace, informatiky.

§ 15: Způsob majetkového vypořádání při zániku Svazu

Při zániku Svazu bude provedeno vypořádání majetku na základě demokratické dohody schválené valnou hromadou.

§ 16: Závěrečná ustanovení

 • 1. Změny stanov oznámí Svaz písemně Ministerstvu vnitra ČR do 15 dnů od jejich schválení a připojí ve dvojím vyhotovení text této změny anebo oznámí ve dvojím vyhotovení nové znění stanov po provedených změnách
 • 2. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou, konanou dne 11.11. 2003 v Praze a je možné je měnit pouze na základě rozhodnutí valné hromady.